نمیدونی که دووم بیاری با اونی که اومده جای منتویی که دل دادی لعنتی اون مث من نیست که بمیره براتکه تو رو هر جوری باشی بخواد همه دنیا شده ریز به پاتلعنتی بازی نکن با دلم یکمی فکر من باش تو یکماین همه پای تو موندم اما همه چی رو که نباید بگمنیستی تو یاد تو یکم مرهمهواسه قلبت خستم که پر از غمهتو چه ساده گذشتی از من و عشق منهر چی میکشم از دل سادمهکاشکی که باور کنی که حال من ناخوشههر کاری میکنم نمیشه آروم بشهتو که جدی نبود واست این رابطهپس چرا کاری کردی قلبم عاشق بشه