وقتی دلت پیش کسی گیره با اینکه میدونی

یروز میره میره سراغتم نمیگیره ولی بازم قلبت درگیره

عشق همینه تهش دوری بشکنه قلبت اما مجبوری

بگیری دستاشو شده زوری آخه میچسبه با شبای بارونی

دیدی اسمتو روی قلبم زدم اونکه جونشو واست میده

منم من بغیر تو با همه شهر بدم جز تو قید آدمای دورمو زدم

دیدی اسمتو روی قلبم زدم اونکه جونشو واست میده

منم من بغیر تو با همه شهر بدم جز تو قید آدمای دورمو زدم

من بهت وابسته ببین توی شاه نشین قلبم بشین

من فقط خواهشم اینه در گوشم آروم اسممو صدا کن همین

دیدی اسمتو روی قلبم زدم اونکه جونشو واست میده

منم من بغیر تو با همه شهر بدم جز تو قید آدمای دورمو زدم