وقتی بتو فکر میکنم  دوباره تنها تر میشم
این خونه مثل قفسه  آرروهام پر پر میشن
وقتی بتو فکر میکنم  عمق ترانه غم میشه
فصل بهار پیش روم  فصل خزون سرد میشه
منو ببر از این سکوت  به حرمت روزای خوب
برای با تو بودنم  دوباره لبخندی بزن
بزار دوباره تازه شم  از عطر و بوی نفست
میخوام دوباره گم بشم  تو حرم داغ بغلت