هر جارو بگردی مث من واست نیست

تو چجوری دلت اومد به خدا راحت نیست

احساس من از ریشه بهت غلطه

تقصیر تو نیست دل آفت زدته

آهای بارون ببار ببار

تا یادم بره کی بود

احساس من بهش یه دنیا بود

آروم بگیر دلم ای گوشه گیر دلم

با من قدم بزن نکن ولم

عشق همیشه یک طرفست

یکی میره یکی هست

اون که میمونه برات

میمونه از روی هوس

عشق به تو میده یه قفس

تا میکشی تو نفس

اون که میمونه برات

میمونه از روی هوس

آهای بارون ببار ببار

تا یادم بره کی بود

احساس من بهش یه دنیا بود

آروم بگیر دلم ای گوشه گیر دلم

با من قدم بزن نکن ولم